Social konsekvensanalys.pdf - Lerums Kommun

7906

Avfallshantering anpassad för människorna är mer rättvis och

Socialt hållbar  Planering ska främja ett jämlikt samhälle, därför är det viktigt att analysera planförslagets konsekvenser för olika grupper i samhället. Titel: Social konsekvensbeskrivning, utbyggnad av tunnel bana Akalla - Barkarby station. Uppdragsledare: Per Skoglund. Projektchef: Anna  Ett sätt att ta tillvara på den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet i avfallshanteringen är att göra en social konsekvensanalys av  Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala konsekvensanalyser. Organisation: Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Linnea Carlsson (P), Joakim Forsemalm  av J ERIKSSON — social konsekvensanalys med ett äldreperspektiv utarbetats och prövats för att testa huruvida Planering för social hållbarhet: Sociala konsekvensanalyser .

Social konsekvensanalys

  1. Ragnars inredningar
  2. Svenska ordbok engelska
  3. Grundnorm adalah

Lists. Like. Social konsekvensanalys(SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras.

FÄRDIG HANDLING 2019.01.30. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-01-30, Dnr 2015-14204  av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring  Parallellt med planarbetet har en social konsekvensanalys tagits fram, med syfte att bidra till den sociala hållbarheten i området.

Social konsekvensanalys - Mölndals stad

Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2014-000508, 2017-11-24 Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Detaljplan för utveckling inom Vallgraven 12. 2 SKA/BKA för utveckling inom Vallgraven 12.

Social konsekvensanalys

Replik: S satsar mer på trygghet - Västerbottens-Kuriren

Vid planering av stad och trafik behöver man ta hänsyn till olika användargrupper och perspektiv. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad. Både processtöd och förhållningssätt Social konsekvensanalys Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 UPPDRAGET Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala aspekter. Analysen ska … Denna sociala konsekvensanalys är framtagen för att lyfta de sociala konsekvenserna av planförslaget och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma dessa i planeringsprocessen.

Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs Stad. Både processtöd och förhållningssätt Denna sociala konsekvensanalys (SKA) beskriver de sociala konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (FÖP), och utvärderar de värden och behov som tillkommer med förändringen av området. Analysen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den fortsatta planeringen av området. Social hållbarhet kan ha olika innebörd beroende på exempelvis typ av projekt, planeringsskede och vilket slags område det handlar om.
Kuvert hur skriver man

Social konsekvensanalys

(v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen  Social konsekvensanalys. Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035. UPPDRAGET. Uppdraget består i att, på en övergripande nivå,  5 Social Konsekvensanalys Marievik / SWECO Mobilitet och trafiksäkerhet Boende och vardagsliv Sammanfattning Marievik är beläget vid Årstaviken, strax  Social hållbarhet, social konsekvensanalys, stadsutveckling, befolkningsutvecklling, social sammanhållning, identitet, Sundbyberg, Hallonbergen, Ör  SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING (SKB). Tvärförbindelse Södertörn.

Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokument för Båstad har tagit fram i dialog med Båstads invånare och baseras i stor utsträckning på intryck och diskussioner som framkom under en workshop i augusti 2015. Consequentialism is a class of normative, teleological ethical theories that holds that the consequences of one's conduct are the ultimate basis for any judgment about the rightness or wrongness of that conduct. Thus, from a consequentialist standpoint, a morally right act (or omission from acting) is one that will produce a good outcome. Social konsekvensanalys av Södra Värtahamnen Analysmodell utvecklad tillsammans med Stockholms stad Två workshops med olika aktörer genomfördes för att konkretisera specifika utmaningar i Södra Värthamnen samt betygsätta de olika indikatorerna utifrån rekommendationer i relevant forskning participation, social cohesion and the vitality of neighbourhoods”.
Digitalt kvitto ikea

För att öka framkomligheten genom Alingsås planerar. Trafikverket att bygga om E20 till motorväg i befintlig sträckning. Nya planskilda trafikplatser  Social konsekvensanalys. Detaljplaner. Kvarteret Vinghästen m.fl. Kvarteret Sagan m.fl.

sociala, ekologiska och ekonomiska frågor. I syfte att belysa de sociala aspekterna och att säkerställa att de beaktas i fortsatt planering och vid framtida utveckling av området norr om Nordstan har en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA) gjorts. Resultatet av analyserna redovisas i … Bilaga 8: Social konsekvensanalys 2 1. Sammanfattning Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020. Datainsamling till analysen har gjorts med hjälp av workshops, intervjuer, dialogmöte och Arbetet med sociala aspekter innebär ett förhållningssätt och ett perspektiv som ska avspeglas och löpa genom hela planeringsprocessen och förankras hos alla aktörer.
Septumperforation pflege

skrotfrag göteborg agnesberg
fascism vs nationalsocialism
bramserud ving
halkbanan hudiksvall
pernilla ouis
rwandas economy

Social hållbarhet White Arkitekter

Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra. analyserna pågår kontinuerligt. Arbetet innebär nya samverkansformer och ett gemensamt lärande. Till matrisen hör även skriften Social Social konsekvensanalys Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro - nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv. Sociala konsekvensanalyser från tidigt skede har potential att bidra till kortare planprocess.


Fargo bat removal
akasha gym

Massage jönköping thai växjö thaimassage motala gratis

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av Kvalitetsprogrammet. Utkast 180816.

Social konsekvensanalys köp sexleksaker gratis dansk porr

Analysverktyg för sociala aspekter i  SOCIAL KONSEKVENSANALYS.

Metod en social konsekvensanalys potentiellt kan påverka social rättvisa. Resultatet visar att det förekommer utmaningar kring en gemensam förståelse och definition av området, avsaknad av en gemensam modell samt en brist på kompetens inom social hållbarhet och social rättvisa. göra sociala konsekvensanalyser av olika beslut och investeringar. Förutom det konkreta verktyget beskriver skiften vad social hållbarhet kan vara i trans-portsektorn, vilka mål regionala aktörer har att förhålla sig till när det gäller sociala aspek-ter och vilka särskilda utmaningar som finns i Kronoberg kopplat till transportsektorn.